Schriftelijke vragen inzake Schwienswei

Geacht College,

In uw persbericht op 1 oktober jl. lezen wij dat het College het Actieplan Vrijetijdseconomie heeft gepresenteerd. Het actieprogramma beoogt het voorzieningenniveau en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren, en dit zou volgens de wethouder ook onze eigen inwoners ten goede komen. Bovendien ontstaan er kansen om de vrijetijdsconsument een unieke beleving aan te bieden en zelfs nieuwe doelgroepen aan te werven, schrijft u. U stelt feitelijk dat onze gemeente onder meer “moet” inzetten op de groene omgeving en het aantrekkelijke buitengebied. Dit is nogal dwingend geformuleerd, terwijl wij denken dat uw profilering op toerisme in Sittard-Geleen niet móet maar een kéuze is, die ook nadelen kan hebben. Wij hebben daarom de volgende vragen, om ook die nadelen te benoemen.

1. In de geschetste context hebben wij begrepen dat uw College bezig is met een plan voor een “in een natuurgebied geïntegreerd vakantiepark” in het gebied Schwienswei te SittardOost. Kunt u toelichten wat concreet de plannen op dit moment zijn voor de Schwienswei?
2. Onderschrijft u dat eerst het onderhoud aan onze openbare ruimtes op peil moet voordat we het visitekaartje uithangen? Dit vormt voor onze inwoners dagelijks bron van ergernis.
3. Kunt u aangeven welke investeringen u voor ogen heeft in het totale plan, en ook om bijvoorbeeld de parkeerplaats van de Nieuwe Hateboer op te knappen? Welke omvang van bezoekersstromen verwacht u te genereren met het plan voor het vakantiepark? Kunt u garanderen dat uw plan geen afbreuk doet aan de aanwezige flora en fauna en er bovendien geen massatoerisme ontstaat in de Schwienswei zoals we soms zien in andere gemeenten?
4. Heeft u bij uw planvorming de mening en expertise betrokken van platforms die zich inzetten voor dit natuurgebied, zoals “Vrienden van de Schwienswei” die gevolgd worden door meer dan 500 personen en lokale activiteiten ontplooien zoals imkerij en wandelingen?
5. Bent u bekend met signalen van inwoners die de vrees uitspreken voor aantasting van de huidige kwaliteit in dit relatief luwe natuurgebied, door toedoen van een grootschalig ecopark, met alle noodzakelijke infrastructuur en bebouwing eromheen?
6. Een denkbaar alternatief zou daarom zijn het natuurgebied de Schwienswei helemaal ongemoeid te laten en het vakantiepark te beperken tot het terrein dat deel uit maakt van het Euregionaal Sportcentrum inclusief het zwembad de Nieuwe Hateboer. Bent u het met de PVV eens dat binnen deze oppervlakte er genoeg ruimte zou moeten zijn voor een bij de omgeving passende recreatievoorziening? Zonder dat de Schwienswei wordt aangetast?

Wij zien uw antwoorden graag binnen de gestelde termijn tegemoet.

Namens de PVV fractie,

Thijs Klaassen, Fractievoorzitter