Schriftelijke vragen inzake Berghaven Schipperskerk

Geacht College,

In het dagblad De Limburger van 5 september jl. stond een artikel over de plan voor een aanlegplek voor (15) pleziervaartuigen in de Berghaven te Schipperskerk. Hierop zijn al diverse reacties gekomen en vragen gesteld, bijvoorbeeld vanuit de omliggende hengelsportverenigingen, met een geschat ledenaantal van ruim 900 leden, waarvan minimaal 200 leden gebruik maken van de Berghaven. Ook enkele fracties hebben al hun standpunt kenbaar gemaakt, waaruit wij afleiden dat zij de aanlegplaats liever gisteren dan vandaag gerealiseerd willen zien. De PVV is van mening dat dit allemaal iets te snel gaat en vindt dat eerst alle belangen helder moeten zijn alvorens een afweging te maken.
Wij stellen daarom de volgende vragen:

1. Bent u het met de PVV eens dat u eerst gesprekken moet aangaan met de huidige gebruikers van het gebied? Zo ja, op welk moment heeft u koepelorganisatie Sportvisserij Limburg, plaatselijke hengelsportverenigingen en omwonenden betrokken bij uw plannen?
2. Welke mogelijkheid heeft u onderzocht om het plan zodanig te ontwikkelen dat eenieders belangen worden gerespecteerd? Dus zowel waarborging van de vis- en looprechten van de hengelsporters, géén overmatige overlast voor dorpsbewoners én een veilige vaarroute voor beroepsschippers, maar óók de door u gewenste aanlegmogelijkheid voor pleziervaartuigen?
3. Zijn er alternatieven bijv. bij het sluisgebied in Born of bij de werkhavens van Holtum?
4. Is bij uw plan de vrees gerechtvaardigd dat er bijbehorende voorzieningen komen, zoals sanitair, electra en water, maar bijvoorbeeld op termijn ook horeca en kampeeractiviteiten?
5. Heeft u de mening van inwoners uit Schipperskerk geraadpleegd; is er bij hen draagvlak?
6. In hoeverre past uw plan binnen het vastgestelde beleid en wie betaalt de aanlegkosten?
7. Legt u het besluit ten aanzien van uw plan eerst nog aan de raad voor, immers gelet op alle aanwezige belangen en geuite bezwaren? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Wij zien uw antwoorden graag binnen de gestelde termijn tegemoet.

Namens de PVV fractie,

Thijs Klaassen Fractievoorzitter