Schriftelijke vragen inzake Bestuursakkoord en HGN

Geacht College,

Met enige verbazing heeft de PVV-fractie kennisgenomen van een artikel in Dagblad de Limburger over het Bestuursakkoord, en met name de passages over Het Groene Net (HGN). Daarin wordt door politiek commentator Dhr. Kamps geschreven dat het Groene Net een kostbare, maar ook een risicovolle investering is. Er staat verder: de heer “Meekels lijkt niet gerust op een goede afloop”. Tijdens de behandeling van de Jaarstukken heeft het college echter geen signaal gegeven van een manifest risico.

Daarnaast hebben wij een afwijking geconstateerd tussen de tekst in het door uw College gesloten Bestuursakkoord (BAk) met de provincie enerzijds en de tekst in het raadsbesluit d.d. 8 en 9 juli 2020 anderzijds. In de paragraaf “Transformatie Wonen” van het BAk staat namelijk dat onder andere de kern Limbricht als pilotgebied, terwijl de gemeenteraad heeft besloten dat niet Limbricht, maar Holtum pilotgebied zal zijn.
De PVV fractie heeft hierover dan ook de volgende vragen:

Bestuursakkoord algemeen:
1. Bevestigt u de constatering van de PVV dat de pilotkern “Limbricht” in het Bestuursakkoord afwijkt van de pilotkern “Holtum” die de gemeenteraad heeft benoemd in haar besluit in juli 2020?

2. Bent u het met de PVV eens dat een dergelijke fout niet zou mogen sluipen in een convenant waar uw gemeentebestuur samen met Gedeputeerde Staten majeure langetermijn afspraken in borgt? Wie hoort dit vooraf te controleren?

3. Welke juridische consequentie heeft dit? Bent u het met de PVV eens dat deze omissie formeel moet worden hersteld door bijvoorbeeld GS te verzoeken het BAk juridisch te herzien op dit punt?

4. Zijn er nog meer fouten geslopen in het Bestuursakkoord dat uw College met GS heeft gesloten? Was het niet beter geweest om dit document eerst met de gemeenteraad te bespreken alvorens het BAk te sluiten? Bent u voornemens dat in de toekomst wel te gaan doen, gelet op de impact van dit document?

5. In uw beantwoording van eerdere schriftelijke vragen schrijft u dat ook voor de kern Nieuwstadt, die niet tot onze gemeente behoort, in het BAk een leefbaarheidsimpuls van €300.000 staat opgenomen. Kunt u citeren waar dit staat en toelichten in hoeverre sprake is van co-financiering door onze buurgemeente die zelf geen contractpartij is bij de BAk? Betalen onze inwoners hiervan de rekening?

Het Groene Net:
6. Kan wethouder Meekels toelichten basis van welke feiten of persoonlijke gevoelens hij niet gerust is op een goede afloop?

7. Heeft de heer Meekels t.a.v. HGN andere feiten met het Provinciaal bestuur gedeeld dan de feiten die met de gemeenteraad zijn besproken?

8. Welke nieuwe omstandigheden zijn in het spel die een gevoel van ongerustheid rechtvaardigen?

9. Waarom heeft de heer Meekels het niet nodig gevonden de gemeenteraad te informeren over de kwetsbaarheid van HGN, maar dit wel aan de krant medegedeeld?

10. Heeft de heer Meekels met collega-wethouder Bühler deze woorden van ongerustheid afgestemd? Spreekt de heer Meekels hier namens het College van B&W?

11. Is het binnen dit college gebruikelijk dat een andere wethouder dan de portefeuillehouder naar buiten toe uitspraken met dergelijke strekking doet over grootschalige projecten zoals HGN?

12. HGN loopt al jaren. De provincie heeft recent expertise van buitenaf aangetrokken om de haalbaarheid van HGN te onderzoeken. Heeft hierover ambtelijk danwel bestuurlijk overleg plaatsgevonden? Waarom heeft de provincie nu pas een onderzoek ingesteld? Wat is de concrete aanleiding? Over welke zaken is de Provincie ongerust?

13. In april van dit jaar heeft de gemeente besloten de achtergronden van €2.6 miljoen te onderzoeken en om als raad meer in control te kunnen komen. Wethouder Buhler heeft aangegeven dat HGN van A tot Z onderzocht gaat worden. Waarin verschilt dit onderzoek precies van het onderzoek door de Provincie? Is het college wel in control over dit project? Wij zien uw antwoorden graag binnen de daartoe gestelde termijn tegemoet.


Namens de PVV fractie,
Daryl Pfoster, Raadslid