Schriftelijke vragen inzake Versterkingsgelden Gemeenten

Geacht College,

Zoals u zult weten heeft de Minister van Justitie en Veiligheid, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bedrag van ruim 7 miljoen euro toegekend om de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme te versterken. Het geld is bedoeld voor het bestrijden en verzwakken van extremistische bewegingen in Nederland en het voorkomen van aanwas en tegengaan van radicalisering. Hierover heeft de PVV fractie de volgende vragen:

1. Zoals het College kan weten is een bedrag van € 580.489,20 (in 2019) toegekend aan de provincie Limburg. Kan het College aangeven of en hoeveel gelden daarvan Sittard-Geleen heeft gekregen?

2. Wil het College aangeven of ze eenmalig in 2019 de gelden hebben ontvangen of al eerder en vanaf 2015?

3. Kan het College aangeven of deze gelden alleen gebruikt worden voor de jihadistische radicalisering of worden deze ook gebruikt voor het tegengaan van andere vormen van radicalisering?

4. Is het College bereid om een overzicht te maken van alle doelgroepen die in aanmerking komen voor deze gelden? Kortom de PVV wenst graag een totaaloverzicht.

5. Wil het College ons op de hoogte houden van de behaalde resultaten en de besteding van deze gelden door middel van een halfjaarlijkse voortgangsrapportage?

6. Is het College het met de PVV fractie eens dat deze gelden een extra kans zijn betreffende de aanpak van het tegengaan van radicalisering, extremisme en terrorisme binnen onze gemeente? Als voorbeeld de Al Houda moskee waar blijkens landelijke berichtgeving salafisme wordt gepredikt, en dus radicalisering. Ook wordt in de moskee informeel weekendonderwijs zonder toezicht. Wat doet het college concreet om potentiële radicalisering op deze locatie tegen te gaan?

7. Is het College bekend met de toolkit Evidence Based Werken? De toolkit is ontwikkeld in opdracht van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het NCTV, en helpt gemeenten bij het effectiever tegengaan van radicalisering. Graag een toelichting in hoeverre uw College bereid is deze toolkit toe te passen.

Wij zien uw antwoorden graag binnen de gestelde termijn tegemoet.

Namens de PVV fractie,
Peter Vola Burgercommissielid


Bronvermelding:
https://www.nctv.nl/onderwerpen/versterkingsgelden-gemeenten
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-65860.html
https://www.nctv.nl/actueel/nieuws/2019/08/26/toolkit-helpt-gemeenten-bij-tegengaanradicalisering

Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie: 06-12-2019 09:00
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Jaargang en nummer: Staatscourant 2019, 65860