Schriftelijke vragen betreffende verplichte inburgeringscursus voor nieuwkomers

Geacht College,

Zoals bekend is de PVV- fractie een groot voorstander van verplichte inburgering. Zoals het college kan weten heeft Minister Koolmees(Sociale Zaken) deze verplichting naar voren gehaald, n.l. ingaande per 1 mei van dit jaar! Hierbij komen wij tot de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van deze maatregel? Zo ja, welke maatregelen heeft het college hiervoor genomen? Zo nee, waarom is het college niet op de hoogte hiervan?

2. Hoe gaat het College erop toe zien dat deze verplichte inburgeringscursus correct wordt opgevolgd?

3. Over welke middelen beschikt het College om deze inburgeringscursus in goede banen te leiden? Wij zien uw antwoorden graag binnen de gestelde termijn tegemoet.

Namens de PVV fractie,
Peter Vola Burgercommissielid


Bronvermelding:
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1232821704/turken-moeten-per-1-mei-verplicht-inburgeren
https://www.telegraaf.nl/nieuws/801409503/coalitie-wil-turken-vanaf-mei-laten-inburgeren
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32824-290.html