Schriftelijke vragen inzake wens COA extra opvangplekken asielzoekers

Geacht College,

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft onlangs aangeven op zoek te zijn naar duizenden nieuwe opvangplekken voor nieuwkomers. Dit omdat het aantal asielzoekers, waar momenteel een plek voor is tegen het maximum aan zit. Gemeenten, waar al eerder asielzoekers werden opgevangen, zouden het verzoek krijgen om dit weer te doen. Door de lange wachttijden bij de Immigratie- en Naturalisatie dienst (IND) die de asielaanvragen in behandeling nemen zitten de huidige opvangcentra vol. Asielzoekers die wel een verblijfsvergunning hebben gekregen kunnen niet uitstromen door een tekort aan woningen.

De PVV heeft hier de volgende vragen over:

1. Heeft het COA de gemeente Sittard-Geleen al benaderd om opnieuw asielzoekers op te vangen? Zo ja, hoe luidde hun verzoek en wat was hierop uw antwoord?

2. Bent u het met ons eens dat opvang van nieuwe asielzoekers in Sittard-Geleen onverantwoord is o.a. omdat we geen geschikte opvanglocatie hebben? Zo nee, waarom?

Onze stad kampt al jaren met een groeiend woningtekort en nieuwe bouwprojecten kunnen mogelijk niet doorgaan door de zogenaamde 'stikstofcrisis'. De komst van nieuwe statushouders met een urgentieverklaring zal dit probleem alleen maar verergeren, waardoor de wachtlijst voor een huurwoning nog langer wordt. Dit is niet eerlijk tegenover andere mensen die ook wachten.

3. Bent u dit met ons eens dat mede daarom de urgentieverklaring voor statushouders nu onmiddellijk van tafel moet? Hoe gaat u dit borgen in de prestatieafspraken met de corporaties?

Veel asielzoekers komen uit veilige landen, zij maken weinig kans op een verblijfsvergunning maar gaan desondanks niet weg, waarna zij in de anonimiteit of in de criminaliteit kunnen belanden. Dit vraagt extra inzet van het politieapparaat dat al erg onder druk staat. Ook is er een risico dat mensen uit oorlogsgebied binnenkomen, zoals een jihadistische commandant.

4. Vindt u ook dat dit extra redenen zijn om geen asielzoekers meer in onze stad op te vangen? Zo nee, waarom niet? Brengt u de raad in positie bij beantwoording van het verzoek van COA?

Wij zien uw antwoorden graag binnen de gestelde termijn tegemoet.

Namens de PVV fractie,
T. Klaassen Fractievoorzitter