Schriftelijke vragen inzake problematiek Stadscentrum Sittard

Geacht college,

De PVV heeft een aantal dagen geleden kennis genomen van het artikel in Dagblad de Limburger ‘’Ondernemers slaken uit wanhoop kreet: Red Sittard’’. Volgens het artikel uiten ondernemers en vastgoedeigenaren hun zorgen over leegstaande panden, teruglopende bezoekers aantallen en de parkeertarieven die volgens hen niet in verhouding staan ten opzichte van de kwaliteit die het stadscentrum biedt. Sterker nog: het zou een van de boosdoeners moeten zijn.

Naar aanleiding van dit artikel heeft de PVV fractie de volgende vragen.

1. Heeft het College kennisgenomen van het betreffende artikel? Zo ja, herkent het college zich in de problematieken die geschetst worden?

2. Heeft het College al gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers, ondernemers en/of vastgoedeigenaren over deze geschetste situatie? Zo nee, is het college bereid dit alsnog te doen?

3. Volgens het artikel heeft de gemeente aangegeven dat het aantal bonnen dat is uitgeschreven door parkeerwachters over het algemeen fors is gedaald. Uiteraard is de PVV de partij bij uitstek voor handhaving van regels, maar we zijn het ermee eens dat servicegerichtheid en een mensgerichte benadering van parkeerwachters ook een belangrijke taak zijn binnen de functie. Onderschrijft het college dit uitgangspunt voor parkeerwachters in relatie tot de ‘’jacht op bonnen’’ zoals gesteld wordt?

4. Citaat uit het coalitieakkoord: ‘’ De visie op de functies van de centra in Sittard en Geleen is al eerder vastgelegd. Sittard is vooral gericht op verblijf, Geleen op dienstverlening. Wij bevestigen deze visie, maar willen onderzoeken op welke wijze de doelstellingen met minder financiële middelen kunnen worden gerealiseerd. Voor beide centra geldt dat wij inwoners en ondernemers willen betrekken bij de verdere planontwikkeling. Heeft het College inmiddels onderzocht hoe hier specifiek invulling aan wordt gegeven? Met andere woorden: wanneer kan de raad deze doelstellingen voor de komende jaren verwachten en het budget dat hier ter beschikking wordt gesteld?

5. De PVV zou willen zien dat het College actief haar invloed aanwendt om de publiek private samenwerking te intensiveren, in samenspraak/werking met onze burgers. Volgens de PVV zou je dit moeten doen door focus aan te brengen. In oktober 2018 is er een onderzoek (Rapportage TIP Sittard-Geleen) gepubliceerd naar de stadscentra en wat burgers missen en graag anders zien. Wat is er concreet met dit onderzoek gedaan en in hoeverre heeft dit onderzoek bijgedragen aan de beleidskoers van College voor de centra?

6. In aanvulling op vraag 5: Is het College bereid de problematiek in breed perspectief te behandelen in de beleidsdocumenten die in de maak zijn, zoals de algehele Toekomstvisie voor onze gemeente? Wanneer volgt er een update voor de centrumvisies van onze stadsdelen die hard nodig is? Op welke manier gaat u inwoners en winkeliers hierbij betrekken zodat er breed draagvlak hiervoor ontstaat.

7. De PVV waarschuwt ervoor dat net zoals bij de discussie rondom het parkeren in Geleen een ondoordachte maatregel moet worden teruggedraaid. Waarom lijkt het college dezelfde fout te maken als bij de discussie rondom het parkeren Geleen centrum? Waarom moeten er (altijd) petities overhandigd worden aan het College alvorens er tot actie wordt overgegaan? Ons inziens had het e.e.a. getackeld kunnen worden als er eerder de dialoog werd aangegaan.

Wij zien uw antwoorden graag binnen de gestelde termijn tegemoet.


Namens de PVV fractie,
Daryl Pfoster Raadslid