Schriftelijke vragen inzake spookburgers

Geacht College,

De PVV fractie blijft signalen ontvangen uit de gemeenschap dat ondanks de ontmanteling van enkele drugsbendes uit de Balkanlanden in de afgelopen maanden het fenomeen van “spookburgers” nog steeds royaal aanwezig is binnen onze gemeente. Dit maakt de woorden van oud-burgemeester Cox ook nu weer actueel, die begin dit jaar in een interview liet optekenen: “we denken het goed geregeld te hebben, maar ik heb mij bij deze zaak enorm verbaasd over onze onnozelheid”, einde citaat.

De PVV fractie heeft de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het interview en de geciteerde mening van de oud-burgemeester?
2. Herkent het college zich in deze constatering van de burgemeester? Zo nee, waarom niet?
3. Bent u het met ons eens dat het fenomeen “spookburgers” blijkens voornoemd interview in elk geval reeds in 2016 bij het college bekend mag worden verondersteld? Graag toelichten.
4. Vorig jaar bleek uit een publicatie dat landelijk gezien het aantal spookburgers in een paar jaar tijd is opgelopen tot ruim een half miljoen personen. Kunt u de omvang van dit probleem schetsen zoals dat in Sittard-Geleen geldt? In hoeverre heeft u zicht op concrete aantallen?
5. Erkent u dat spookburgers vaak gepaard gaan met uitkeringsfraude, belastingontduiking, verdringing op de woningmarkt en andere sociale problemen? Acht u deze situatie ongewenst?
6. Bestaat er verband tussen enerzijds spookburgers en anderzijds instroom arbeidsmigranten?
7. Zijn er asielzoekers bekend die geen statushouder zijn geworden en die momenteel vermeend spookburger zijn geworden, althans “onder de radar” zijn gekomen?
8. Kunt u toelichten welk verband u heeft aangetroffen tussen situaties van spookburgers en de onderwereld dan wel het functioneren van een crimineel netwerk (zoals recente drugsvondst)?
9. Kan het college aangeven welke concrete maatregelen genomen zij vanaf 2016 tot heden heeft genomen om dit probleem aan te pakken, en welke resultaten dit heeft opgeleverd?

Wij zien uw antwoorden graag binnen de gestelde termijn tegemoet.


Namens de PVV fractie,

P.Vola BurgercommissielidBronvermelding:

https://magazines.riec.nl/codegeel/2020/08/albanezen
https://imaan.home.blog/2019/09/18/aantal-spookburgers-loopt-op-tot-ruim-een-half-miljoen/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D36242&did=2018D36242